วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย"
ค่านิยม : ONE
 DLT "เป้าหมายชัดเจน มีบูรณาการ งานโดดเด่น เน้นนวัตกรรม กำกับตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม"