ข่าวประสัมพันธ์
211.เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง การเข้าครองครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

อ่าน 104 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
20-04-2564 ลงวันที่