ข่าวประสัมพันธ์
201.ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกและการจอดรถบนไหล่ทาง ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันท่ี่ 9-13 ธันวาคม 2563

อ่าน 159 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
08-12-2563 ลงวันที่