ข่าวประสัมพันธ์
185.คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1164/2563 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)

อ่าน 169 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
20-05-2563 ลงวันที่