ข่าวประสัมพันธ์
184.คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1163/2563 เรื่องการกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

อ่าน 124 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
20-05-2563 ลงวันที่