ข่าวประสัมพันธ์
166.รื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนครพนม เป็นการชั่วคราว

เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของและช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนครพนม เป็นการชั่วคราว

อ่าน 160 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
19-03-2563 ลงวันที่