ประกาศ
163.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิก เอกสารแนบ

 

อ่าน 106 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
09-03-2563 ลงวันที่