ข่าวประสัมพันธ์
154.พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.๒๕๖๓

อ่าน 122 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
29-01-2563 ลงวันที่