ข่าวประสัมพันธ์
130.สคบ.เพิ่มช่องทางสื่อออนไลน์ SCAN QR CODE

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขข่าวสารสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างการรับรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนในการอุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม

อ่าน 134 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
14-02-2562 ลงวันที่