ประกาศ
119.จัดซื้อจัดจ้างสำหรับปรับปรุงห้องน้ำและหลังคาอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอธาตุพนม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานปรับปรุงห้องน้ำและหลังคาอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพน สาขาอำเภอธาตุพนม

แบบปรับปรุง (ห้องน้ำ,กันซึมดาดฟ้า)

สรุปผลการประมาณราคารค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้างและสรุปการปะมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ตัวหนังสือต่างด้าว

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สัญญาจ้างแบบสัญญาจ้างทั่วไป

แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันของการจ้าง)

แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญาจ้าง)

บทนิยาม

บทนิยาม

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า)

แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน)

สำเนา (เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคารด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำเนา(เอกสารประกวดราคารจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

 


อ่าน 154 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
08-06-2561 ลงวันที่