ข่าวประสัมพันธ์
115.เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการฯ (Q mark)

เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกสมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

 

คลิก เอกสารแนบ

อ่าน 138 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
02-02-2561 ลงวันที่