ข่าวประสัมพันธ์
114.กำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภากำหนด

แจ้งว่ากฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2548 กำหนดให้การขอรับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือไม่มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวงไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม เป็นหลักฐานประกอบการขอดำเนินการ

คลิก เอกสารแนบ

 

อ่าน 172 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
02-02-2561 ลงวันที่