วัน วันพุธ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25631
     
     
     
ผู้บริหาร
นายยุทธนา อนันตเดโชชัย
ขนส่งจังหวัดนครพนม
แผนยุทธศาสตร์
   แผนยุทธศาสตร์กรมการข
   แผนงาน/โครงการฯ ประจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือศูนย์ GECC
ทำเนียบ
   กลุ่มวิชาการขนส่ง
   งานบริหารทั่วไป
   ฝ่ายตรวจสภาพรถ
   ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
   ฝ่ายทะเบียน
   ผู้บริหาร
   สาขาอำเภอธาตุพนม
เวลา/สถิติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  รายการทั้งหมด
   197.ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยใช้ Q-Bus สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร
   196.ระวัง!! จุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ ที่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยง
   194.แนะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดวิถีใหม่ New Normal
   193.ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ยังได้รับสิทธิเข้ารับบริการทุกวันทำการอื่นๆ เพียงแสดงหลักฐานการจองคิว ติดต่อ ณ สำนักงานขนส่งที่จองคิวไว้
   192.คลิปสรุปผลงาน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ในรอบ 1 ปี มิติด้านการขนส่งทางถนน ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมใน 5 ด้าน
   190. รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสามารถ จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติ โดยต้องไม่เกินจำนวนผู้โดยสารที่กำหนดไว้ในการจดทะเบียนรถ
   189.เรื่อง ปรับปรุงมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร(ฉบับที่ 2)
   187.การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ ปชช (ไม่เรียกเก็บเอกสารที่ทางราชการออกให้)
   186.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน
   185.คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1164/2563 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
   184.คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1163/2563 เรื่องการกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
   182.การจัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการฯ ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 6 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019
   181. ขอเลื่อนการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ออกไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน
   179.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(ด้านสังคม)
   178.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนในช่วงป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
   177.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ณฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 เมษายน 2563
   175.โดยที่ผู้ว่าฯ ขอให้ระงับการเดินรถโดยสารหมวด 2 (กรุงเทพ-นครราชสีมา) หมวด 3 (นครราชสีมา-ต่างจังหวัด) เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน
   173.การกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
   170.เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก (Q mark)
   169.ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยใช้ Q-Bus สร้างควาามเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร
   167.ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
   166.รื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนครพนม เป็นการชั่วคราว
   165.ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   162.โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 4
   161.โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ 2
   160.โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ 1
   158.โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 3
   157.โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 2
   156.โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 1
   154.พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.๒๕๖๓
   152.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขชุดถุงลมเสริมความปลอดภัยในรถยนต์
   151.การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนตนั่งส่วนบุคคลไมม่เกินเจ็ดคน(รย.1) ออกประมูลใหม่
   146.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   145.ขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
   144.บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax)
   140.แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue จองคิวล่วงหน้า
   139.เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปี ผ่านการบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For tax)
   135.ข้อแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
   130.สคบ.เพิ่มช่องทางสื่อออนไลน์ SCAN QR CODE
   115.เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการฯ (Q mark)
   114.กำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภากำหนด
   113. เริ่มแล้ววันแรกของ 7 แรก มาตรการเข้มข้นสร้างความปลอดภัยทางถนน
   65.ข้อมูลข่าวสารสถาบันขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ
   59.กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ติดตั้ง GPS
   53.จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดนครพนม
[1]
รายงานสถิติ
   สถิติประจำเดือน
   สถิติประจำปี
   สถิติตามไตรมาส 1 - 4
   สถิติย้อนหลัง 5 ปี
DLT eform (แบบฟอร์ม)
   แบบฟอร์มคำขอ
   การกักกันผู้ที่เดินท
   การดำเนินการด้านทะเบ
งบทดลอง
   งบทดลอง ปี 61
   รายละเอียดประกอบรายง
   งบทดลอง ปี 2560
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   รายเดือน
   ไตรมาส
 
 
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
เลขที่ 3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
โทร./ โทรสาร 042 - 511 - 087 / 042 - 511 - 561
E-mail : nakhonphanom@dlt.go.th
ออกแบบและพัฒนาโดย
นายราชสัน ธิสุทอน E-Mail : Rashasanton@hotmail.com