วัน อังคาร วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
     
     
     
ผู้บริหาร
นายธีระเวช วงศ์กำแหง
ขนส่งจังหวัดนครพนม
แผนยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์กรมการข
 แผนงาน/โครงการฯ ประจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือศูนย์ GECC
ทำเนียบ
 กลุ่มวิชาการขนส่ง
 งานบริหารทั่วไป
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 ฝ่ายทะเบียน
 ผู้บริหาร
 สาขาอำเภอธาตุพนม
เวลา/สถิติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
รับฟังความคิดเห็น
-ประโยชน์ของข้อมูล
- สารสนเทศที่เผยแพร่
   ทักทาย...
72.


     

 

  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   125.หนัสือสั่งการ หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   129.หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   121.ขอให้เร่งรัดรายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
   78.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560
   79.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560
   80.ม.44 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
   81.ม.44 มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
   120.หนังสือสั่่งการ หนังสือเวียนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   91.ตรวจเข้มรถรับ-ส่งนักเรียนทุกคันรับเปิดเทอม
อ่านต่อ...
  ประกาศ
   164.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   149.การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนตนั่งส่วนบุคคลไมม่เกินเจ็ดคน(รย.1) ออกประมูลใหม่
   119.จัดซื้อจัดจ้างสำหรับปรับปรุงห้องน้ำและหลังคาอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอธาตุพนม
   123.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   118.ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
   55.ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
   163.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   122.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดให้บริการผ่านช่องทางการเลื่อนล้อต่อภาษี
   102.ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
   107.สอบราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างรั้วและทาสีอาคานสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม สาขาอำเภอธาตุพนม
อ่านต่อ...
  ข่าวประสัมพันธ์
   53.จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดนครพนม
   175.โดยที่ผู้ว่าฯ ขอให้ระงับการเดินรถโดยสารหมวด 2 (กรุงเทพ-นครราชสีมา) หมวด 3 (นครราชสีมา-ต่างจังหวัด) เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน
   140.แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue จองคิวล่วงหน้า
   169.ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยใช้ Q-Bus สร้างควาามเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร
   144.บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax)
   181. ขอเลื่อนการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ออกไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน
   192.คลิปสรุปผลงาน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ในรอบ 1 ปี มิติด้านการขนส่งทางถนน ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมใน 5 ด้าน
   145.ขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
   146.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   130.สคบ.เพิ่มช่องทางสื่อออนไลน์ SCAN QR CODE
   139.เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปี ผ่านการบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For tax)
   135.ข้อแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
   179.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(ด้านสังคม)
   197.ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยใช้ Q-Bus สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร
   182.การจัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการฯ ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 6 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019
   177.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ณฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 เมษายน 2563
   178.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนในช่วงป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
   187.การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ ปชช (ไม่เรียกเก็บเอกสารที่ทางราชการออกให้)
   194.แนะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดวิถีใหม่ New Normal
   59.กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ติดตั้ง GPS
   184.คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1163/2563 เรื่องการกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
   185.คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1164/2563 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
   186.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน
   190. รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสามารถ จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติ โดยต้องไม่เกินจำนวนผู้โดยสารที่กำหนดไว้ในการจดทะเบียนรถ
   65.ข้อมูลข่าวสารสถาบันขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ
   152.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขชุดถุงลมเสริมความปลอดภัยในรถยนต์
   193.ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ยังได้รับสิทธิเข้ารับบริการทุกวันทำการอื่นๆ เพียงแสดงหลักฐานการจองคิว ติดต่อ ณ สำนักงานขนส่งที่จองคิวไว้
   170.เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก (Q mark)
   173.การกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
   151.การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนตนั่งส่วนบุคคลไมม่เกินเจ็ดคน(รย.1) ออกประมูลใหม่
   167.ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
   189.เรื่อง ปรับปรุงมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร(ฉบับที่ 2)
   162.โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 4
   156.โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 1
   157.โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 2
   154.พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.๒๕๖๓
   158.โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 3
   160.โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ 1
   161.โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ 2
   165.ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   166.รื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนครพนม เป็นการชั่วคราว
   114.กำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภากำหนด
   113. เริ่มแล้ววันแรกของ 7 แรก มาตรการเข้มข้นสร้างความปลอดภัยทางถนน
   115.เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการฯ (Q mark)
   196.ระวัง!! จุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ ที่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยง
   198.โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
อ่านต่อ...
  ภาพกิจกรรม
 
จิตอาสานครพนม ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาห้วยฮ่องฮอ
 
 
งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำป
 
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1
 
 
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม
 
 
ซักซ้อมความเข้าใจฯผู้ประกอบการ
 
 
Kick off กิจกรรม Big Cleaning Day
 
 
สขจ.นครพนม ตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 เพื่อวัดอุณ
 
 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2563 รุ่
 
โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่น
 
โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่น
 
 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2563 รุ่
 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2563 รุ่
อ่านต่อ..
รายงานสถิติ
   สถิติประจำเดือน
   สถิติประจำปี
   สถิติตามไตรมาส 1 - 4
   สถิติย้อนหลัง 5 ปี
DLT eform (แบบฟอร์ม)
   แบบฟอร์มคำขอ
   การกักกันผู้ที่เดินท
   การดำเนินการด้านทะเบ
งบทดลอง
   งบทดลอง ปี 61
   รายละเอียดประกอบรายง
   งบทดลอง ปี 2560
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   รายเดือน
   ไตรมาสภาษีอินเตอร์เน็ต
ชำระภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต
www.dlte-serv.in.th

space
pa
เว็บไซต์1584
โรงเรียนสอนขับรถ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ NGV
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
จองคิวอบรมใบขับขี่ล่วงหน้า
ศูนย์ข้อมูลประวัติ
space
ศูนย์ข้อมูลประวัติ
space
ศูนย์ข้อมูลประวัติ
space
บันทึกประวัติผู้ขับรถ
space
โปรแกรมรายงานผลตรวจสภาพรถ
space
แบนเนอร์องค์ความรู้
space
ผลการประเมิน

 
 
 

แบนเนอร์ข้อสอบใบอนุญาต

 space
ชำระภาษีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่           แผนบริหารความต่อเนื่อง           สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก

เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์           จองเลขทะเบียนรถ            แบนเบอร์การจัดทำใบกำกับการขนส่ง

spaceแบนเนอร์ กปถ.            คู่มือประชาชน

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
เลขที่ 3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
โทร./ โทรสาร 042 - 511 - 087 / 042 - 511 - 561
E-mail : nakhonphanom@dlt.go.th